อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสาธิตไอดีเรสซิเดนส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561 อบรมฟื้นฟูครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Line Dance 61 ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 128 คน โดย นายมนตรี สุดสม หัวหน้างานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และ นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจ ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำ การอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ การจัดกิจกรรมรักภูเก็ต รักการออกกำลังกาย และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายครูผู้นำออกกำลังกาย ให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance ซึ่งจัดอบรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2560 และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม. และชมรม Line Dance จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 128 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ระดับ 11 จาก กฟผ. สอนที่ รพ.พระนั่งเกล้า เทศบาลบางศรีเมือง ศูนย์ผู้สูงอายุนนทบุรี ปตท. และจังหวัดอื่นๆ

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.