อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมสาธิตไอดีเรสซิเดนส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2561 อบรมฟื้นฟูครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Line Dance 61 ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 128 คน โดย นายมนตรี สุดสม หัวหน้างานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และ นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจ ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำ การอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ การจัดกิจกรรมรักภูเก็ต รักการออกกำลังกาย และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพเครือข่ายครูผู้นำออกกำลังกาย ให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance ซึ่งจัดอบรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2560 และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม. และชมรม Line Dance จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 128 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ระดับ 11 จาก กฟผ. สอนที่ รพ.พระนั่งเกล้า เทศบาลบางศรีเมือง ศูนย์ผู้สูงอายุนนทบุรี ปตท. และจังหวัดอื่นๆ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.