โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
ข่าว ภูเก็ต

โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2560 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance Phuket 60 ให้แก่ชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,150 คน โดย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนเป็นชุดเครื่องเสียง การอบรมพัฒนาครูผู้นำการออกกำลังกาย การอบรมสัญจรให้แก่ชมรมในพื้นที่ และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายของเครือข่ายชมรมครอบคลุมทั้งจังหวัด

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ได้เรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งมอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุข โดยกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อกลาง มีเครือข่ายประชารัฐร่วมใจ ใส่ใจออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพชาวภูเก็ต ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ได้เชิญอาจารย์วันชัย ตั้งอุสาหะ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Line Dance สไตล์คนภูเก็ต ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายทุกชมรม อบรมฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดทุกปี หลังจากอบรมคุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกแล้วนำมาเสนอกิจกรรมบนเวทีชมรมละ 1 เพลง และยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ มีทีมวิทยากรครู Line Dance ระดับจังหวัด มีการรวมพลังออกกำลังกาย ณ สะพานสารสิน บนแหลมพรหมเทพ พิธีปิดเอเชียนบีชเกมส์ กิจกรรมของจังหวัด การต้อนรับผู้มาเยือน พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา พิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ งานประเพณี งานบวช งานบุญ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น

สำหรับเครือข่ายที่เข้าประชุมในวันนี้ ได้แก่ ชมรม Line Dance ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนจากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 66 ชมรม รวมทั้งสิ้น 1,150 คน

เปิดโอกาสให้เครือข่ายชมรมได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์การออกกำลังกาย Line Dane เพื่อสุขภาพ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการช่วยเหลือกันทั้งจังหวัด ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ที่ได้จัดอบรมครูผู้นำเมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2559 หลังจากนั้น คุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมแล้วนำมาเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีชมรมที่นำเสนอกิจกรรมบนเวที จำนวน 49 ชมรม เครือข่ายที่เข้าประชุม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม Line Dance จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 64 ชมรม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.