ประชุม จัดงานแห่เทียนพรรษา ตำบลฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม จัดงานแห่เทียนพรรษา ตำบลฉลอง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ตำบลฉลอง ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในตำบลฉลอง ข้าราชการบำนาญ คณะครูจาก กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สถานีรายงานภูเก็ต ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลฉลอง

โดยทางเทศบาลตำบลฉลอง ได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และวัดในพื้นที่ กำหนดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ขึ้น ซึ่งในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. จะประกอบพิธีหล่อต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณวัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. จัดพิธีสมโภชต้นเทียนพรรษา ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) และวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
กำหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัด เริ่มจาก วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา ตรงไปทางวงเวียนห้าแยกฉลอง มายังวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดสิริสีลสุภาราม (วัดหลวงปู่สุภา) เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา

ทั้งนี้ นายสำราญ จินดาพล ได้กล่าวเน้นย้ำกับที่ประชุม เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งชาวตำบลฉลอง ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มาร่วมงาน ขณะเดียวกันคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้การดำเนินงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนหลังการจัดงานต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป

ซึ่งโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในตำบลฉลองและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา บำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งการสืบทอดประเพณีเข้าพรรษา ถึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.