ทต.ฉลองจัดทำโครงการชุมชนแหล่งเรียนรู้
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดทำโครงการชุมชนแหล่งเรียนรู้

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.39 น. นายสำราญ จินดาพล มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 (วัดลัฎฐิวนาราม) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำนักเรียนจากศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 (วัดลัฎฐิวนาราม)สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลฉลอง จำนวน 26 คน เข้าชมสถานีตำรวจภูธรฉลองโดยมี พ.ต.ท. สุชาติ สิงหา สารวัตรงานจราจร วิทยากรบรรยายและนำนักเรียนเยี่ยมชม ณ สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีความรักในตำบลฉลอง โดยเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้จริงในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และสามารถนำทักษะกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทำให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเห็นความสำคัญของการเรียน รวมถึงได้รู้จักบุคคลสำคัญในสถานีตำรวจภูธร ตำบลฉลอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.