เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการ kick off แยกก่อนทิ้ง
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมโครงการ kick off แยกก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2562 ที่ บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวยฺ์ เข้าร่วมโครงการ kick off แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วประเทศ !!! โดยมีนายนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี kick off แยกก่อนทิ้ง ที่สนามชัย จังหวัดภูเก็ต พร้อมข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนรณณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 และให้จังหวัดใช้แผนดังกล่าวเพื่อการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

ซึ่งโครงการดังกล่าว ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมขานรับนโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย เมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โครงการ kick off แยกก่อนทิ้ง พร้อมกันทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่น ของตน และของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.