อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off  กิจกรรม แยกก่อนทิ้ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Kick off กิจกรรม แยกก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 48 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต 8 หน่วยงาน กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และผู้แทนบริษัทวงศ์พาณิช

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนรณณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบบูรณาการ ดำเนินงานร่วมกันในการกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของครัวเรือน ด้วยการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้มีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ การจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล มีประกาศกำหนดเวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดกิจกรรม Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ โดยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามชัย กำหนดการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีการคัดแยกขยะที่สามารถขายได้มาเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ด้วยการรับซื้อขยะจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้รับซื้อคือ บริษัทวงศ์พาณิช สาขาภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.