ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยมี นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูล อปท. ในจังหวัดภูเก็ต การเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง/กกต.ท้องถิ่น รวมถึงเรื่องการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสวุฒิสภา ที่มาของ ส.ว. และวิธีการคัดเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาและประเภทของ สส. การเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง/สถานที่เลือกตั้ง/กปน./การนับคะแนน

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเรื่องภารกิจสำนักทะเบียนในการสนับสนุนการเลือกตั้ง เทคโนโลยีและนวัตถกรรมในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ได้แก่ การรับสมัครรับเลือกตั้ง การลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ขยายระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง เป็น 08.00-16.00 น. จำนวน กปน. เป็น 5 คน และ รปภ. 2 คน การใช้ smart card reader Application ดาวเหนือ ตาสับปะรด ฉลาดรู้ Rapid Report จะมีลูกเสืออาสา กกต./รด.จิตอาสา/อชช./ตัวแทนผู้สมัครในหน่วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.