อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ “กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชม และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน และได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้จักแสวงหาความรู้ วิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และการรณรงค์ให้นักเรียนรักการอ่าน เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเอง นับได้ว่าเป็นพลังพิเศษที่จะส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์ในหลายด้าน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการประสานความร่วมมือกันพัฒนา เพื่อสร้างการรักการอ่านหนังสือ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ดังกล่าว คงจะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และการจัดงานในครั้งนี้ จะสร้างนักอ่านรุ่นใหม่ให้แก่สังคมไทย”

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอ่านหนังสือ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการหนังสืออาเซียน เพื่อปลูกฝังการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี “ห้องสมุดในฝันที่ฉันรัก” กิจกรรมการแข่งขันประกวดแต่งคำขวัญ “ห้องสมุดในฝันที่ฉันรัก” กิจกรรมบูธตลาดหนังสือมือสอง รถห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมฐานความรู้ เป็นต้น”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.