ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรี ดร.จรินทร์ ย่องนุ่น รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง เป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 274 คน และครู 13 คน รวมทั้งสิ้น 287 คน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในเด็ก และเยาวชน และได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รวมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนของสถานศึกษาในสังกัดให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ รวมถึงสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สถานศึกษา เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนจึงมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกัน โดยสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขทุกชนิด ให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาของเรา ในการนี้ เชื่อมั่นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้แนวทางการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณท่านวิทยากร ด.ต.จรินทร์ ย่องนุ่น ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดไปด้วยกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.