ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยประทาน ในการประกวดวงโยธวาทิต
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยประทาน ในการประกวดวงโยธวาทิต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ยิมเยเซียม โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การประกวดวงโยธวาทิต (Military Band) ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก และสมาคมเมโลเดียน จัดการประกวดวงโยธวาทิต ภายใต้โครงการ THE 9th Thailand Indoor Marching Competition 2017 (TIMC) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของเยาวชนไทย ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ซึ่งโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว โดยมีผู้บรรเลง จำนวน 32 คน ผู้แสดงประกอบ จำนวน 11 คน ใช้เครื่องดนตรี 11 ชิ้น ผู้อำนวยการวง คือ นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยการเพลง คือ นายพงษ์พันธุ์ บัวบล จนได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Junior Division ประจำปี 2560

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) จัดโดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรจาก Winter Guard International (WGI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายการ WGI Thailand 2017 รุ่น Wind Independent Open Class

การจัดพิธีการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมระลึก ถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มีต่อเด็กและเยาวชนในด้านดนตรี และกีฬา ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถพิเศษ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต พัฒนา EQ สมรรถนะสำคัญ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์สังคมและสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ คสช. ด้านการศึกษา เป็นพื้นฐานในการนำพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.