อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเทคนิค เต้าเต๋อซิ่นซี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยเทคนิค เต้าเต๋อซิ่นซี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ตาม “โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” ประจำปี 2561 หัวข้อ “ฝึกฝนพัฒนาตน รับใช้สังคม เพื่อคนดีอยู่เย็นเป็นสุขชั่วชีวา” โดยมี นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวให้กับแกนนำสร้างเสริมสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี จำนวน 600 คน ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ซึ่งการฝึกอบรม ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง อาสาสมัครเต้าซิ่น งานที่ทรงเกียรติ, หัวใจและเทคนิคการเป็นวิทยากรเต้าซิ่น, เทคนิคการใช้พลังถ้อยคำภาษาสร้างสรรค์ชีวิต และพัฒนาศักยภาพร่างกายคน และกิจกรรมฝึกฝนการเป็นวิทยากร วิทยากรบรรยายและผู้สาธิต เผยแพร่การใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีในการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีโดยเฉพาะ

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ โดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพ โดยนำแนวทางปฏิบัติตนตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ในการนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้ คำแนะนำ เป็นวิทยากร และผู้สาธิตให้กับประชาชนและผู้สนใจ โดยสามารถนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ”

นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาตามนโยบายของคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต มีสุขภาพอนามัยที่ดี ตลอดจนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการออกกำลังกายที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับวัย ซึ่งเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี นับว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับการพัฒนามาจากวงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ใช้ประกอบท่าออกกำลังกาย โดยยึดหลักสมาธิในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน และมีข้อเด่น คือ เรียบง่าย กะทัดรัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับคือ เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง เลือดลมไหลเวียนดี และสามารถพัฒนาการทำงานของสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.