อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “สืบเนื่องจากขณะนี้ สังคมไทยประสบปัญหามากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้น พ่อแม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว โอกาสที่พ่อ แม่ ลูก จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีน้อย จึงทำให้การพูดคุยสื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวลดน้อยตามไปด้วย เกิดความห่างเหินไม่เข้าใจกัน ขาดความรัก ความผูกพัน และความสมานฉันท์ในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว เนื่องจากการพัฒนาครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จึงได้จัดอบรมโครงการ “เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว” ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและด้านการพัฒนาครอบครัว อันนำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว รวมทั้งให้สังคมไทยเกิดการสมานฉันท์ สามัคคีและเข้มแข็ง

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มาจากโรงเรียนในสังกัด อบจ. 4 แห่ง คือ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง), โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านท่าเรือ) ครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ส่วนวิทยากรที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ คือ นางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และอาจารย์ เกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครอบครัว มีประสบการณ์จัดค่ายครอบครัวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นการรวมพลังของครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุด หากครอบครัวเข้มแข็ง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถเป็นแกนนำหลักในการขยายเครือข่ายครอบครัวต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มุ่งให้ความสำคัญของครอบครัว ได้มีการรวมพลังสานสัมพันธ์ต่อกัน อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และขอถือโอกาสนี้ฝากข้อคิดบางประการว่า ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เป็นอันมาก ทุกท่านต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างสถาบันครอบครัวให้มั่นคง ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากเป็นโครงการที่ให้พ่อแม่ลูกได้เติมเต็มความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน หากครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งจะเป็นพลังสร้างสังคมให้น่าอยู่ และเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว เพราะฉะนั้น เราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพต่อไป

ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีความรู้และประสบการณ์ นำแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไปใช้ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายสถาบันครอบครัว สร้างโอกาสให้คนในครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง และทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามคุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์” รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.