อบจ.ภูเก็ต เตรียมกิจกรรม เก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมกิจกรรม เก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2561 โดยมี นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ. นางสาวศิวพร ปิติพัฒน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ อบจ. พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียมประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแล รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การลดปริมาณขยะในทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการป้องกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในแนวปะการังเทียมที่ อบจ.ภูเก็ต จัดวางไว้ ต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างปะการังเทียม
.
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโครงการให้มีแนวทางสอดคล้องกับการดำเนินงานความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงได้จัดประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดจัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม ณ บริเวณหาดกะตะ หาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 และจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.