ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560” (Phuket Andaman Halal Tourism 2017) โดย ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี และนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการสัมมนาด้านธุรกิจบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

การจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานสัมมนา “วิชาการฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว” เป็นการประชุมสัมมนา โดยเชิญ เอเจนซี่การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมและในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงในเขตอันดามัน ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ส่วนที่ 2 งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2017” ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยมีการจัดแสดงสินค้าและอาหารฮาลาล รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวมุสลิม

สำหรับการจัดงานในวันนี้ เป็นการจัดงานในส่วนสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยว ฮาลาลไทย-อาเซียน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและฮาลาลทั้งต่างประเทศและในประเทศ กลุ่มผู้นำอิสลาม รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้”

ด้าน ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีอิสลาม เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรมุสลิมโลกที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด คนมุสลิมให้ความใส่ใจขณะเดินทางท่องเที่ยว เรื่องฮาลาลนั้นสำคัญที่สุด ลำดับถัดมาคือบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับครอบครัวโดยคำนึงถึงสิ่งอำนวยควาสะดวก ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้ เนื่องจากความได้เปรียบทางที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทำให้สะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคทั้งทางบกและทางอากาศ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในแต่ละปีไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศสูงมาก โดยในปี 2015 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2.23 ล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)

การท่องเที่ยววิถีอิสลาม ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มจากการให้บริการสถานที่ต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ ที่จะต้องไม่ขัดกับหลักศาสนา อีกทั้งการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของชาวมุสลิมม เช่น การจัดเตรียมสถานที่ละหมาด เป็นต้น
ความหมายของฮาลาลในเชิงการท่องเที่ยว คือ การเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกันกับความต้องการของชาวมุสลิม ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีอิสลามเข้ามาเป็นสินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบฮาลาล เพื่อให้สอดรับกับตลาดใหม่ดังกล่าว อุตสาหกรรมบริการถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอิสลาม แต่จะให้บริการอาหารฮาลาล ซึ่งประกอบด้วย เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการการเชือดอย่างถูกวิธี ปราศจากส่วนผสมที่เป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนา และมีสปาและสระว่ายน้ำที่แบ่งส่วนชาย-หญิงชัดเจน สำหรับสายการบินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวิถีอิสลาม จะไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร มีช่องรายการศาสนาให้ลูกค้าสามารถเลือกรับชมตามอัธยาศัย มีการประกาศเวลาละหมาด”

ดร.ชวนี กล่าวต่ออีกว่า “จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลใส ท้องทะเลที่งดงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยยว การท่องเที่ยววิถีอิสลามก็น่าจะเป็นอีกธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวด้านฮาลาล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวในการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล และผู้ประกอบการด้านฮาลาล ในการนี้ จึงหวังว่าจะมีการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวภูเก็ตอย่างนี้ทุกๆ ปี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.