อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายมาโรจน์ ทองย่น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำอิสลาม, คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต, คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลาม (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้แนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน รวมถึงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ชักนำประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบสุข สันติสุข ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา สำหรับมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา เป็นมัสยิดที่มีการบริหารจัดการดีเด่นด้านการบริหารจัดการมัสยิดด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารการปกครอง และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งได้มีหน่วยงานต่างๆ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ มัสยิดบ้านเหนือ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมัสยิดของตนเอง และการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้นำอิสลามในจังหวัดภูเก็ตได้รับความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมัสยิดในด้านต่างๆ

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาแนะนำประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งมัสยิดบ้านเหนือ ของจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับมัสยิดอื่นๆ ได้นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม ตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป และจะได้รับความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและภาวะผู้นำองค์กร

นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านอื่นๆ ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และได้มีโครงการในการส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาอิสลามหลายโครงการ ได้สนับสนุนงบประมาณด้านศาสนาอิสลามและได้ก่อสร้างศูนย์จริยธรรมให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตหลายมัสยิด เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมสอนจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมในวันฮารีรายอ การประชุมของคณะกรรมการมัสยิด การส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนกลุ่มต่างๆ ของชุมชน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวน้ำบ่อ) งบประมาณ 7,500,000 บาท โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑีบน) งบประมาณ 11,650,000 บาท โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ (บ้านสะพานร่วม) งบประมาณ 5,400,000 บาท

ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตของ อบจ.ภูเก็ต จะทำให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกท่านได้ประพฤติตนให้อยู่ในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และนำไปสู่สังคมที่สงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.