อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่อาเซียน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน) โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน รวมถึงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เรื่องการนิเทศการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

การนิเทศการศึกษานับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดสามารถวางแผนจัดทำแผนการเรียนรู้ ห้องเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะที่เด็กและเยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่มี

อบจ.ภูเก็ต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ตามแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป”

ด้าน นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การศึกษาที่พึงประสงค์ในปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ และสังคม ทั้งในระบบความคิด ค่านิยมม และพฤติกรรม บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจะได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีแนวทางการประเมินการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนานักเรียน ครูควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ความสามารถในการชี้นำความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญควรมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

การอบรมครั้งนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งนำผลจากพัฒนาการของนักเรียนไปวางแผนและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.