ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มอันดามัน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเกษตร ได้แก่ โครงข่ายคมนาคมทางถนนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการเกษตรสองฝั่งสมุทร (อ่าวไทย-อันดามัน) โครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4042 กม 0+000 สิ้นสุด กม. 22+400 ระยะทาง 22.40 กม. รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมทางราง และโครงข่ายการคมนาคมทางน้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ขอรับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 5 แห่ง คือ 1.ท่าเทียบเรืออ่าวปอ 2.ท่าเทียบเรือบางโรง 3.ท่าเทียบเรือรัษฎา 4.ท่าเทียบเรืออ่าวมะขาม 5.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ บริเวณอ่าวปอ และบริเวณอ่าวเกาะสิเหร่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การป้องกันรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต (MSAC Phuket Province) การพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โครงการ Sport Complex เพื่อส่งเสริม Sport Tourism โดยจัดสร้าง Sport Tourism ในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันโดยสะดวก เชื่อมโยงกันทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อกระจายรายได้ให้ทุกภาคส่วน มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวควบคู่กันไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.