ประชุมคณะ กลั่นกรองโครงการ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะ กลั่นกรองโครงการ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.บ.ก. กำหนด จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งในเรื่องต่างๆ อาทิ คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ 1/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรอบระยะเวลาการจัดส่งโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.