ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ตระนอง และสตูล) ครั้งที่ 2/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่

 1. ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ โครงข่ายคมนาคมทางถนน โครงข่ายคมนาคมทางราง โครงข่ายคมนาคมทางน้ำ
 2. ด้านการท่องเที่ยว ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย
  1. การพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวทางบกในพื้นที่จังหวัดพังงา (ตำบลลพรุใน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ตำบลทุ่งคาโงก ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา และตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง)
  2. การพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดพังงา (ท่าเทียบเรือคลองเหีย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า และโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว)
  3. การพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดภูเก็ต (ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต)
  4. โครงการยกระดับพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อน (คลองท่อมเมืองสปา) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ (น้ำพุร้อน สปา) ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดทำไว้
  5. การก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับประเทศ เชื่อมโยงกับศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจรแห่งแรกของภาคใต้
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุนการจัดแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือ เชื่อมเส้นทางคมนาคมทางทะเลเส้นทางจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ประกอบด้วย ท่าเรือสำคัญ 4 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ท่าเทียบเรือช่องหลาด ตำบลเกาะยาวใหญ่ ท่าเทียบเรือมาเนาะ ตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา และท่าเทียบเรืออ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2562 รวม 540 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.