ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2561

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และนายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” (Phuket Andaman Halal Tourism 2018) โดยมี นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดงานแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ

กิจกรรมส่วนที่ 1 เป็นการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2018” ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

บริเวณงานจะมีการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 100 ร้าน กิจกรรมบนเวที การขับร้องอะนาซีด การแสดงของเยาวชน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และนบีแห่งอิสลาม รวม 5 ท่าน และนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต (Halal Route) โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเชิญชวนเที่ยวชมงานในเขตชุมชนมุสลิมทั่วจังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน

กิจกรรมส่วนที่ 2 การสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” (Phuket Andaman Halal Tourism 2018) ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเชิญผู้แทนองค์กรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนา บริเวณหน้าโรงแรมมีการจัดตกแต่งซุ้มประตูทางเข้างาน การจัดแสดงนิทรรศการ และห้องเจรจาธุรกิจ สัมมนาวิชาการ เพื่อแสดงถึงศักยภาพกิจกรรมด้านธุรกิจและการค้าฮาลาล โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกบูธ เช่น สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารอิสลาม โรงแรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และสินค้าที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล

สำหรับวิทยากรในการปาฐกถา ได้รับเกียรติจาก อ.ไพศาล พรหมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้เกียรติร่วมเสวนา ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สมาพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ร่วมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ภาพรวมการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศไทยและการขอรับรองฮาลาล”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.