อบรม หลักสูตร การจัดงานครัว และการควบคุมต้นทุน
ข่าว ภูเก็ต

อบรม หลักสูตร การจัดงานครัว และการควบคุมต้นทุน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การจัดงานครัวและการควบคุมต้นทุน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบุหงา โรงแรมเอทู รีสอร์ท ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายจุมพล หิรัญ ประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพัฒนาวิชาชีพเชฟภูเก็ตอันดามัน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญแทน สันติวรานนท์ และนายจาตุรนต์ ศัลยพงษ์ เป็นวิทยาการบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 87 คน เป็นพนักงานฝ่ายครัว ระดับหัวหน้างานขั้นต้นทั่วไป ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานครัว และสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และยืนอยู่ในตลาดท่องเที่ยวโลกได้ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ขอสนับสนุน”

ด้าน นายจุมพล หิรัญ ประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพัฒนาวิชาชีพเชฟภูเก็ตอันดามัน กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของบุคลากร และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านบริการและคุณภาพของอาหาร เพื่อรองรับการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.