ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 1 สำหรับแกนนำในสถานประกอบการโรงแรม โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำหรับแกนนำในสถานประกอบการโรงแรม โรงเรียนและชุมชน ในจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 3 รุ่น ซึ่งการจัดฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแกนนำจากสถานประกอบการโรงแรม แกนนำนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน แกนนำชุมชน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต สำหรับแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งจังหวัดภูเก็ตและเป็นไปอย่างยั่งยืน

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมในรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้แกนนำได้รับฟังบรรยาย และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต การแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ลงมือปฏิบัติจริง และวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งวางแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของแกนนำที่เข้าร่วมอบรมและมีคณะวิทยากร เป็นผู้เสนอแนะแนวทางการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาการศักยภาพของแกนนำของแต่ละสถานประกอบการโรงแรม ให้สามารถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรอื่นๆ ในสถานประกอบการได้ ส่วนกิจกรรมวันที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต คือ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.