ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. กล่าวว่า “ โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประสานงานการเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถรู้เท่าทันสาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากสาธารณภัยดังกล่าวได้ โดย อบจ.ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด กิจกรรมภายในการฝึกอบรมเป็น การบรรยาย หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ และการสาธิตและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น การจัดการระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย การป้องกันและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง เป็นต้น”

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเดือดร้อน และสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสามารถเตรียมแนวทางป้องกัน การประสานงานขณะเกิดเหตุ การเตือนภัย วิธีการปฏิบัติตนเอง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.