อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,960,200 บาท ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี จัดหาพระวิทยากร สถานที่ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา วัด และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรม ด้วยการเรียนรู้ และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเด็กและเยาวชน ด้วยการนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดซึ่งเป็นสถานบันทางศาสนา ได้จัดพื้นที่ปฏิบัติธรรมในการเผยแผ่แก่นของศาสนาที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตสังกัดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 3,770 คน แบ่งการอบรมออกเป็นจำนวน 13 รุ่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการอบรมมาจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน 327 คน

ด้าน นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทำให้เกิดกระแสการบริโภควัตถุนิยม ต่างคนต่างดิ้นรนขวนขวาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ เกิดการแข่งขันสูง ความห่วงหาอาทรลดน้อยลง สิ่งที่สังคมไทยเคยมี คือ ครอบครัวใหญ่อยู่รวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจุบันหาดูสภาพแบบไทยๆ ได้ค่อนข้างยาก แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจอย่างชัดเจน การที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญควบคู่ได้กับความเจริญทางด้านวัตถุ ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และสนองนโยบายชาติ เพราะประเทศชาติจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน ก็คือ “คน” คำว่าคนในที่นี่หมายถึง “คนคุณภาพ” คือ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ฉลาด รอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ต้องมีคุณธรรมจริธรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็น “คนสมบูรณ์แบบ”

โครงการนี้ จะสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ที่ได้จัดโครงการดีๆ ขึ้นมา เพื่อสร้างสรรค์สังคม ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประตามเจตนารมณ์ทุกประการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.