อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรอยัลปาล์ม ฮอล โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะทำงานศูนย์เครือข่าย Clinic Center เครือข่าย อปท. ในจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจฯ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทาง อปท. ก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในจังหวัด ตัวแทนประชาชนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของคณะทำงานฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการและตัวแทนประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้แทนประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.