อบรมพัฒนาครู การสอนเชิงกระบวนการ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข่าว ภูเก็ต

อบรมพัฒนาครู การสอนเชิงกระบวนการ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่การเรียนการสอนเชิงกระบวนการเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบ คือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมายถึง Community of Practice (PoC) ในการทำหน้าที่ครู เป็นแรงบันดาลใจของครู หรือเป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกัน ต่างโรงเรียน หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ICT หรือ Facebook

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่การเรียนการสอนเชิงกระบวนการ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ตามแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะกระบวนการในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทันเหตุการณ์ กับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจงตั้งใจรับการเรียนรู้ให้มากที่สุด เพราะทุกท่านจะต้องกลับไปร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่อผู้เรียน และมีประสิทธิภาพประสิทธิที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.