อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยมี นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา รวมถึงสร้างจิตสำนึก “ปลอดภัยไว้ก่อน” ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการดูแล เฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้น และนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประสานงานการเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถรู้เท่าทันสาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากสาธารณภัยดังกล่าวได้

การดำเนินงานฝึกอบรมในครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

สำหรับเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ การเกิดอัคคีภัย การป้องกันและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง, ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ว่าด้วย การฝึกอบรมดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิง และการใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม เคมีแห้ง

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมาก เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเดือดร้อน และสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ดังนั้น หากได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสามารถเตรียมแนวทางป้องกัน การประสานงานขณะเกิดเหตุ การเตือนภัย วิธีการปฏิบัติตนเอง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เนื่องจากทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยรายอื่นได้ รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.