อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ
ข่าว ภูเก็ต

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอทู ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณัฐกานต์ จั่นพิมล ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

การจัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ” เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต โดยนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต

นายณัฐกานต์ จั่นพิมล ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานบริการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณฐาปณัฐ โลหะเวช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ท่าน เป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มมในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ด้าน นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตกล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานบริการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและยืนอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวโลกได้ ทั้งนี้ จึงขอสนับสนุน

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดขายที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ดังนั้น พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการบริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริการที่ดีที่สุด อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเกิดแรงจูงใจในการเดินทางกลับมายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครั้งนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.