อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 3) ประจำปี 2560 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) เข้ารับการอบรม จำนวน 127 คน ครูควบคุม จำนวน 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นชาวพุทธ การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” และพิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ (ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระธรรมวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.