อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสะปำธรรมาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตสังกัดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 3,770 คน แบ่งการอบรมออกเป็นจำนวน 13 รุ่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน 327 คน
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักที่จะนำชาติบ้านเมืองก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า แต่หากเยาวชนเหล่านี้ลุ่มหลงหรือหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข ตลอดจนการก้าวเดินตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยึดติดกับวัตถุนิยม จนลืมที่จะพัฒนาด้านจิตใจ เจตคติซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะบุคคลควบคู่กันไป ผลดังกล่าวอาจจะส่งผลทางลบต่อการดำเนินชีวิต เกิดปัญหาทางสังคม และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศโดองค์รวม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์ (ความรู้ ความสามารถ เจตคติ) รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,960,200 บาท ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการ จัดหาพระวิทยากร สถานที่ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา วัด และชุมชน

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ให้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการ วัดสะปำธรรมาราม ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่ พระคุณท่านทุกรูปที่สนับสนุนพระวิทยากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทำให้เกิดกระแสการบริโภควัตถุนิยม ต่างคนต่างดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ เกิดการแข่งขันสูง สิ่งที่สังคมไทยเคยมีคือ ครอบครัวใหญ่ อยู่รวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นความเสื่อมถอยทางด้านจิตใจได้อย่างชัดเจน การที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญ ควบคู่กับความเจริญทางด้านวัตถุ ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และสนองนโยบายชาติ เพราะประเทศชาติจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือ “คน” คำว่าคนในที่นี้หมายถึง “คนคุณภาพ” คือ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ฉลาด รอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็น “คนสมบูรณ์แบบ”

โครงการนี้ จะสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ที่ได้จัดทำโครงการดีๆ ขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์สังคม ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณะครูอาจารย์ นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ทุกประการ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.