ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี และเปิดอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น ของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดย นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล, นายสนธยา สุนธารักษ์ และนายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวว่า “โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เดิมเป็นศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต ของมูลนิธิฮิลฟ์ เวิร์ค ประเทศออสเตรีย และได้มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดมหันตภัยสึนามิ อบจ.ภูเก็ต จึงมีนโยบายให้ใช้อาคารสถานที่แห่งนี้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาเข้าปีที่ 10 แล้ว อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และอาคารสถานที่ ทำให้โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้สนับสนุนอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้นหลังนี้ ด้วยวงเงินงบประมาณ 9,920,000 บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทำให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 370 คน

ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสม จึงได้ดำเนินการจัดงาน “พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี และเปิดอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น ของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา” โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ตามหลักศานาพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่โรงเรียน นักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชนบริเวณใกล้เคียงสืบไป”

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นโรงเรียนเดียวที่ อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งขึ้น หลังจากได้รับมอบอาคารศูนย์รวมใจออสเตรีย – ภูเก็ต จากมูลนิธิฮิลฟ์ เวิร์ค เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดมหันตภัยสึนามิ อบจ.ภูเก็ต จึงมีนโยบายใช้อาคารแห่งนี้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยเข้ามาดูแลด้านการจัดการศึกษา ก่อเกิดต้นแบบโครงการสาธิตร่วมพัฒนา สำหรับการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต ก็ได้ให้การสนับสนุนตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ นับระยะเวลาเข้าปีที่ 10 ซึ่งจะเห็นว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ และล่าสุดคืออาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้นหลังนี้ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9,920,000 บาท

ในนามของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ดูแลบุตรหลานของท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกคน ที่ได้ช่วยกันอบรม สั่งสอนให้เด็กๆ ทุกคนมีความรู้ เป็นคนดี และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม” รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.