ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดงานสานฝันสู่วันสำเร็จ
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดงานสานฝันสู่วันสำเร็จ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในงานโครงการสานฝันสู่วันสำเร็จ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาของ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจำหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วม

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เก็บเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จาก โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และผู้ปกครองที่ได้ชื่นชมพัฒนาการและความสำเร็จในระดับก่อนประถมศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมให้บุตรหลานเกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปีการศึษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จากโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 117 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมและชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษานั้น ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวินัยและคุณธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนดีของสังคม เป็นอนาคตของชาติต่อไป รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพัฒนาการ ส่งเสริมความโดดเด่นตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสม ในระดับที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.