อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบูรณาการช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต” รุ่นที่ 1 หัวข้อ “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” ตามโครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการการบูรณาการช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน ให้สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นับเป็นภารกิจสำคัญที่จะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสังคมที่ต้องระดมทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนรถพยาบาล เพื่อใหการดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 12 คัน โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน ให้สามารถเข้ารับบริการยังสถานบริการใกล้บ้านได้ทันท่วงที ส่งผลให้สามารถลดอัตราความพิการ และสูญเสียชีวิต

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 85 คน โดยแบ่งกิจกรรม คือ การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติในด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การประเมินอาการ การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต”

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต ทำให้เกิดระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลจึงเป็นด่านหน้า ที่ต้องปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน รวมทั้งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 ได้สนับสนุนการมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มสูงขึ้นหากผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที อาจจะก่อให้เกิดคความพิการหรือสูญเสียชีวิตได้ ประกอบกับจังหวัดภูเก็ต ยังเป็นพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่ออุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือสึนามิ เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ดังนั้น การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต นับเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมมากยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ในการนำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดทักษะการปฏิบัติการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ด้านการประเมินอาการ การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บมากยิ่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.