อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมศักดิ์ พรหมชัย รองประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม. ปี 2561 รวมถึงแผนการขับเคลื่อนโครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพม.” ปี 2562 ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (อพม.) ใหม่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม.จังหวัด) / คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (กอพม.อำเภอ) การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. การเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น / ดีเด่นพิเศษ ระดับจังหวัด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่น ประจำปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดให้ อพม. ที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น จะต้องปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ อพม.ดีเด่น จะต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ หรือการยอมรับจากชุมชน มีจรรยาบรรณ ให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางสังคม ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคมและการเข้าถึงสิทธิ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

การคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2562 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น อพม.ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต โดย อพม.ดีเด่น จะได้รับประกาศเกียรติคุณ จังหวัดละ 1 คน และ อพม.ดีเด่นพิเศษ จะต้องเสนอชื่อไปที่กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือภาคละ 3 คน ซึ่งในปี 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้จัดประชุม อพม. เพื่อพิจารณาคัดเลือก อพม.ดีเด่น ระดับอำเภอๆ ละ 1 คน ผลการคัดเลือก ได้แก่ 1. นางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม อพม.ดีเด่นอำเภอเมืองภูเก็ต 2. นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ อพม.ดีเด่นอำเภอถลาง 3. นางอำนวย เส้งหวัด อพม.ดีเด่นอำเภอกะทู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อพม. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ระดับอำเภอ สามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นระดับจังหวัดได้ในปีต่อๆ ไป โดยในปี 2562 มี อพม.ดีเด่นระดับอำเภอ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 คน คือ นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ อพม.ดีเด่นอำเภอถลาง เริ่มปฏิบัติงาน อพม. ตั้งแต่ปี 2547 สำหรับ อพม.ดีเด่นระดับอำเภออีก 2 คน คือ นางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม และนางอำนวย เส้งหวัด ขอสละสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.