อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมิน ราชการ หลักบ้านเมืองที่ดี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมิน ราชการ หลักบ้านเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิยพ์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มิติที่ 2 คุณภาพของบริการ มิติที่ 3 ความคุ้มค่าของภารกิจ และมิติที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.