อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอล ร.ร.บ้านอ่าวปอ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอล ร.ร.บ้านอ่าวปอ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อบจ.ภูเก็ต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อให้มีสนามฟุตซอลไว้รองรับรายการแข่งขันต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดระเบียบการใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวปอ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป โดยกำหนดให้ใช้บริการสนามทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ประชาชนทั่วไป จะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท นักศึกษา ชั่วโมงละ 300 บาท ส่วนนักเรียน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา ซึ่งสามารถใช้สนามได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ อบจ.ภูเก็ต ล่วงหน้าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีเข้าใช้สนามกีฬานอกเหนือจากวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ จะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงสนาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.