อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการรถขนส่งประจำทาง ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าโดยสารตามประกาศ อบจ.ภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แจ้งรายรับ-รายจ่าย การดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 สรุปการขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับงานจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสารประจำทาง (รถโพถ้อง) ของ อบจ.ภูเก็ต การดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์โดยสารฯ และการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์โดยสารประจำทาง

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2560 โดย อบจ.ภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัท ซึ่งบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 38 คัน เพื่อเดินรถรับส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยจัดให้มีรถวิ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ของทุกวัน จำนวน 3 สาย 4 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี – วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ไม่น้อยกว่าวันละ 84 เที่ยว สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชีป – ตลาดใหม่มุมเมือง ไม่น้อยกว่าวันละ 84 เที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ แห่งที่ 2 – ตลาดสดดาวน์ทาวน์ ไม่น้อยกว่าวันละ 80 เที่ยว สายที่ 3 สะพานหิน – เกาะสิเหร่ ไม่น้อยกว่าวันละ 72 เที่ยว โดยมีกำหนดระยะเวลา 11 เดือน 29 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,302,306 บาท เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทางดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2560 อบจ.ภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2561 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนดรายละเอียดราคากลางของงานจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 3 สาย 4 เส้นทาง โดยมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

ในส่วนการกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาภายในรถยนต์โดยสารฯ และป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางนั้น ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการให้เช่าพื้นที่โฆษณาภายในรถนต์โดยสารประจำทางและที่ป้ายหยุดรถโดยสาร เพื่อเพิ่มรายได้การดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้สำรวจพื้นที่การติดตั้งป้ายโฆษณาภายในรถยนต์โดยสารฯ จำนวน 38 คัน ขนาดความกว้าง 2 เมตร สูง 0.45 เมตร พื้นที่โฆษณาที่ป้ายหยุดรถโดยสารฯ (ที่พักผู้โดยสาร) จำนวน 8 ป้าย ขนาดความกว้าง 1.30 เมตร สูง 2 เมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.