อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560 โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต โค้ชผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน แยกเป็น ฟุตบอล 350 คน และว่ายน้ำ 150 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะวิทยากรที่ดำเนินการฝึกอบรมแก่เยาวชนในครั้งนี้ เยาวชนทุกคนได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจฝึกฝนเป็นอย่างดี จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้เยาวชนทั้งหลายที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อบจ.ภูเก็ต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะฝึกกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ในการนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ จนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.