โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้
ข่าว ภูเก็ต

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรบุรุษมากมาย หนึ่งในนั้นคือมรดกทางวัฒนธรรมตำบลกะทู้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างคนไทยและจีน และได้มีมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น ประเพณีต่างๆ การทำเหมืองแร่ การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ การประกอบอาชีพ เป็นต้น สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดภูเก็ต ที่ควรให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้และเกิดจิตสำนึกที่จะหวงแหนวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับ อบจ.ภูเก็ต ได้สร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มรดกกะทู้ และชาวบ้านในตำบลกะทู้ได้มอบวัตถุโบราณที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและความเป็นมาของตำบลกะทู้ ที่สมควรให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ขึ้น เพื่อรักษาความเป็นชาติไทยและความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุโบราณและรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.