ทต.ฉลองจัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.45 น. นายสำราญ เป็นประธานในการเปิดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด โดยมี นาย ทนง องค์สันติภาพ รองนายกฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผู้อำนวยการกองคลัง นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการฯ พนักงานฯ กองสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุในตำบลฉลอง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการจัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนมีโอกาสทำนุ บำรุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.