อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการรักษ์สำนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการรักษ์สำนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สำนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ กำศิริพิมาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายเอกศักดิ์ ศรีวรบุตร นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีแนวนโยบายดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงาน มุ่งเน้นให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางด้วยการใช้หลัก 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ (Recycle) ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้บุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีความรู้ความเข้าใจความสามารถในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs และการอนุรักษ์พลังงานภายในสำนักงาน รวมถึงเพื่อสร้างแกนนำของบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดฯ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรร่วมหน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน และการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน และมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง และการนำน้ำหมักชีวภาพ (จากผักและผลไม้) มาใช้ประโยชน์ (จากโรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้) และกลุ่มการนำขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก) ประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า (จากโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน)
นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตของเรามีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้อมูลจากศูนย์กำจัดขยะรวมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ในปัจจุบันพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ถึงวันละมากกว่า 900 ตัน เกินกว่าโรงเตาเผาขยะที่รองรับในการกำจัดได้

หากมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ตั้งแต่ต้นทางของแหล่งกำเนิด เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการร้านอาหาร และตลาดสด เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจากสำนักงาน โดยการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังนิสัยในเรื่องการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการนำสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า การทิ้งขยะลงถังให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน ตลอดจนการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยไปยังครัวเรือน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทุกคนควรร่วมลงมือช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร เนื่องจากทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงที่สะสมยาวนาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอย สามารถต่อยอดแนวทางการปฏิบัติได้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ไปยังบุคคลผู้ที่สนใจได้ด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.