อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต ปี 2560 I’m With Nature, Connecting People to Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ LimeLight Avenue Phuket อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ได้รับการประกาศเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNE) ได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “I’m With Nature : ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” และมีประเด็นการรณรงค์ คือ Connecting People to Nature
สำหรับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชารัฐ กำหนดจัดงานวันฉลองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มอบเกียรติบัตรแก่โรงแรมที่มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA อย่างต่อเนื่อง มอบตะแกรงขยะรีไซเคิลและตู้ขยะอันตรายให้กับผู้แทนชุมชน โรงเรียน เทศบาล และ อบต. การแสดงนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย กิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิล-หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือเก่า แลกต้นไม้ (500 ต้น) การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ละครตาวิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การเต้นประกอบดนตรีของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต การแสดงละครเวทีด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น เทศบาลเมืองป่าตอง และดนตรีจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เวทีเสวนา เรื่องเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

การจัดงานในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดเตรียมงาน จากเครือข่ายภาครัฐ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เครือข่ายภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ครูภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งแวดล้อม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจิทัล (DEPA) เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านดอน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านบางหวาน สถาบันการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.