อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต ปี 2561 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้เน้นลดการใช้พลาสติก ตามคำขวัญของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่ว่า “BEAT PLASTIC POLLUTION : If you can’t reuse it, refuse it : รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างกระแสสังคมภูเก็ตให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกให้ลดลง ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการนำพลาสติกที่มีนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือจะปฏิเสธการใช้พลาสติก (Refuse) โดยการนำภาชนะทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ พลาสติกโยง…ในชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก การจัดการขยะพลาสติก นิทรรศการแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเล การแสดงผลงานประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นิทรรศการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ไบโอดีเซล ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.