อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ได้จัดขึ้น ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารของ อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงได้จัดให้มีเวทีประชาคม ให้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.