อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาเขตตำบลราไวย์ พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลราไวย์ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ได้จัดขึ้น ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ เพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารของ อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ โรงในพื้นที่ ในส่วนของการแสดงของนักเรียน และการแสดงของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน และภาคเอกชน ประมาณ 56 หน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน อาทิ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.