อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทัศน์ เอกา, ดร.อนิวัตติ์ เอกา, นายศิริวัฒน์ ทองอ่อน และว่าที่ ดร.ศิลา สงอาจินต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

การจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สะเต็มศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีหลากหลาย เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21, Active learning, PLC, SYTEM และอื่นๆ อีกมากมาย กระบวนการทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.