งานสมัชชาสวัสดิการชุมชน – ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

งานสมัชชาสวัสดิการชุมชน – ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต” เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนางวารุณี ธารารัตนากุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า 700 คน

ในการนี้ เครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายต่างๆ ผนึกกำลังจัดงานสมัชชาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต” เพื่อสร้างกระบวนการตื่นรู้ให้การทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ สอดคล้องกับแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ภายใต้ 11 ยุทธศาสตร์ ในการระดมความคิดเห็น เช่น การจัดการทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิต อาชีพรายได้ แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งมวลชน สู่การนำเสนอถึงนโยบายต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

นางวารุณี ธารารัตนากุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดภูเก็ต กล่าววว่า “เครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรภาคประชาชนหนึ่งที่เริ่มดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2536 จากการเกิดและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก ตำบลไม้ขาว และเขตเทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเรื่อยมาจนเกิดเป็นนโยบายกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายทรัพยากร ประเด็นบ้านมั่นคงในชุมชนแออัดจนนำมาสู่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ยกระดับตำบลป่าคลอก เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการตนเองของประชาชน จนเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

ภายหลังการรวมตัวกันของเครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีภาคประชาชนฐานสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 18 สาขา ขับเคลื่อนประสานงานพัฒนาร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานกับพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่รวมตัวระดมทุนกันภายใต้บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ภาคประชาชนก็เป็นภาคีหนึ่งที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางภูเก็ตผ่านฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามวิถีคนภูเก็ต ตามหลักศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท้องถิ่น มีการรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรม ท่ามกลางความหลากหลาย ประชาชนตื่นตัวเป็นเจ้าของร่วม กำหนดอนาคตจังหวัดภูเก็ต ชุมชนท้องถิ่นมีระบบสวัสดิการที่ดี ยกระดับสู่สังคมสวัสดิการ ชุมชนท้องถิ่นมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถเชื่อมประสานความร่วมมือการทำงานกับหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่เพิ่มขึ้น”

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้การพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นและมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคประชาชน 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม และโดยเฉพาะการพัฒนายกระดับสวัสดิการชุมชน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้หนุนเสริมงบประมาณในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังให้การอุดหนุนงบประมาณในการพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการนำเข้าแผนพัฒนาทุกปี ปีละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนที่ทำให้ชุมชนในพื้นที่ทุกตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนให้ระดมความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ชุมชนอยากเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคตตามแนวทางประชารัฐ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.