สภาฯ ราไวย์ ผ่านงบประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคง
ข่าว ภูเก็ต

สภาฯ ราไวย์ ผ่านงบประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

30 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับเรื่องที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้คือ สภาเทศบาลตำบลราไวย์มีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โดยสำนักปลัดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 39’800 บาท เพื่อจัดซื้อ และซ่อมแซมวัสดุภัณฑ์ เสียเสียหายไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และโอนเพิ่มรายการโครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน 150,000 บาท ในงานด้านความมั่นคง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.