อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส โดยมี นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามเทนนิส ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามเทนนิส กำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา ออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการสนามเทนนิสฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อบจ.ภูเก็ต ปัจจุบันชมรมลอนเทนนิสจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการสนามเทนนิสฯ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และดูแลรักษาสนามเทนนิส พ.ศ.2554 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.