อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก นายบรรจง บินกาซัน และนางกุลธิดา บินกาซัน จากมูลนิธิสันติชน เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีประชากรที่เป็นสตรีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิม สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของกลุ่มสตรีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ประกอบกับโครงสร้างของสังคม ศาสนา และประเพณี กำหนดให้สตรีมุสลิม จะต้องปฏิบัติภายในกรอบตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตนั้น ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและด้านอื่นๆ ให้กับผู้เข้ารับการอรม โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.